Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomenseis


Uw inkomen bepaalt of u mag reageren op sociale huurwoningen en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

 


 

Bepaal uw inkomen

Het inkomen dat u moet opgeven is het inkomen van alle meeverhuizende volwassenen in uw huishouden. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

  • Een Inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Doet u dit voor alle meeverhuizende volwassenen. U ontvangt de verklaring binnen circa 5 werkdagen. Neem het bedrag over dat bij belastbaar loon ofverzamelinkomen staat vermeld.

     

  • Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld.

     

  • Als de belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2016 kan geven, sturen zij altijd een verklaring waarin staat dat er (nog) geen Inkomensverklaring 2016 beschikbaar is voor u. Dat document moet u meenemen bij een woningaanbieding. 

Op basis van de gegevens die u invoert, wordt er berekend wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

 

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen

Wanneer uw inkomen is gedaald (bijv. minder uren gaan werken, met pensioen gegaan of door ontslag) of gestegen (bijv. meer uren gaan werken of een nieuwe baan)  ten opzichte van het voorgaande jaar, dan kan de woningcorporatie hier op uw verzoek rekening mee houden.

Dit is voor u van belang wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs dan waar u op basis van uw inkomen van het voorgaande jaar op kunt reageren. De corporatie zal u bij toewijzing vragen de wijziging in uw inkomen te onderbouwen. Ook zal de corporatie u verzoeken om een verklaring over uw vermogen af te geven. U kunt uw verwachte inkomen van dit jaar berekenen met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie.

 

Ook als u geen (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting heeft en de Belastingdienst u geen inkomensverklaring kan verstrekken, gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen uit te rekenen.

 

 

Let op! Deze informatie is gebaseerd op landelijke richtlijnen. Zie voor achtergrondinformatie de publicatie van het Ministerie.

 

De volgende informatie wordt als FAQ opgenomen:

 

Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?

Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

 

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.

 

Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2015 of 2016.

 

Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?

Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.

 

 

Wanneer kan ik de Inkomensverklaring van 2016 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april 2017 de Inkomensverklaring van 2016 ontvangen.

  • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2016 heeft gekregen de Inkomensverklaring van 2016 ontvangen. Als u voor 5 april 2017 aangifte heeft gedaan, ontvangt u de aanslag in de loop van de maand juni.

  • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen.

Als de belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2016 kan geven, sturen zij altijd een verklaring waarin staat dat er (nog) geen Inkomensverklaring 2016 beschikbaar is voor u. Dat document moet u meenemen bij een woningaanbieding.

 

Hoe wordt uw inkomen geïndexeerd?

Indexering is het aanpassen van geldbedragen aan een indexcijfer. Bij toewijzing van een woning wordt niet gekeken naar het inkomen dat u heeft opgegeven, maar naar het geïndexeerde inkomen. Indexering van uw inkomen vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

 

Voor 2018 geldt:

 

Huishoudinkomen= Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0175 of Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2016 x 1,0296.

 

Uw inkomensgegevens bij WoningNet
Het is belangrijk dat u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijfgegevens. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u niet het juiste inkomen heeft opgegeven, kunt u de woning alsnog mislopen. Lees op de Inkomenspagina meer over het op te geven inkomen.

Let op! In de loop van 2018 wordt het verplicht om uw inkomensdocumenten toe te voegen bij uw inschrijfgegevens voordat u kunt reageren op het woningaanbod. Wij adviseren u om dit zo snel mogelijk te doen. 

Voeg de inkomensdocumenten toe aan uw inschrijving (uploaden) voor u gaat reageren
Wij vragen u om per volwassene in uw inschrijving de documenten toe te voegen die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Meer informatie over het toevoegen van uw inkomensdocumenten vindt u terug op de pagina Inkomenscontrole.
 

 

 


Veel gestelde vragen

Hoe wordt huurtoeslag berekend?

De Belastingdienst kijkt bij de berekening van huurtoeslag naar de verhouding tussen de rekenhuur van de zelfstandige huurwoning en het actuele totaalinkomen (toetsingsinkomen) van alle bewoners van die huurwoning. Hierbij is de samenstelling van uw huishouden, het vermogen en uw leeftijd van belang. De rekenhuur is de kale huur plus een deel van de servicekosten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Kan ik met mijn voorrang en een inkomen hoger dan € 36.798 reageren op het woningaanbod via Woonkeus Drechtsteden?
Ja, dat kan, mits uw voorrangsverklaring vermeldt dat u zelf mag zoeken.
Waarom moet ik inkomensdocumenten toevoegen als ik wil reageren op een sociale huurwoning?

Het inkomen dat u opgeeft moet passen bij de huur van de woning. Als u actief reageert op het woningaanbod is het dus belangrijk dat uw inkomen klopt. Door het toevoegen van de inkomensdocumenten kan de corporatie vroeg in het aanbiedingsproces zien of u daadwerkelijk kans maakt op de woning. Door uw inkomen over te nemen van het document dat ook nodig is bij woningtoewijzing voorkomt u teleurstellingen en onnodige vertraging. Het aanbiedingsproces kan hierdoor sneller verlopen. Bij toewijzing voert de corporatie nog een definitieve controle uit als u alle documenten bij hen heeft ingeleverd.

Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn gegevens en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Uitleg ?

×
Inkomenscontrole

Belangrijk nieuws over de inkomenscontrole! Lees meer in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.